Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

СЛУШНЕ И ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ

Циљ програма слушних и говорних вежби је да се допринесе потпунијем остваривању развоја говора и језика као једног од основних задатака наставе са ученицима оштећеног слуха и другим сметњама, јер од степена развоја говора ове деце зависи успешан ниво васпитно-образовног рада. Задаци су следећи:

- да се систематским коришћењем преосталих слушних способности помогне даљем развијању способности слушања гласова људског говора, као и да допринесу развоју говора
- да се доприноси успешнијем развоју когнитивних и интелектуалних способности
- да се омогући боља социјална комуникација са лицима интактна слуха и успешан ментални развој ученика са оштећеним слухом
- да се допринесе успешнијем оралном комуницирању ових ученика у свакодневним приликама, као и чистој и јаснијој артикулацији на базислушања
- да се отклоне говорни недостаци ових ученика
- да сс системом слушних вежби побољша слушни и говорни статус ученика и омогући успешно савладавање васпитно-образовних садржаја
- да допринесе бољем читању и разумевању говора са уста саговорника, а тиме учини говор приступачнијим за социјалну комуникацију

Циљеви рада аудиолога су:
-правовремено и тачно дијагностиковање говорно-језичког статуса ученика помоћу најсавременијих тестова
-правилна артикулација гласова српског језика
-корекција изговора гласова
-савлађивање функционалних промена у квалитету ларингалног гласа
-отклањање неправилности у читању и писању
-отклањање аграматизма и правилно граматичко изражавање
-отклањање поремећаја прозодијских елемената

ДИЈАГНОСТИКА

Одабир деце за третман врши се тестирањем. Тестови за говор и језик су показатељи говорно-језичког статуса и контролори рехабилитационе праксе.

ТЕСТОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГОВОРА И ЈЕЗИКА

а) Тријажни артикулациони тест
б) Глобални артикулациони тест
в) Аналитички тест

ИСПИТИВАЊЕ ОСНОВНОГ ЛАРИНГАЛНОГ ГЛАСА

а) Ларингограм

ИСПИТИВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ СТРУКТУРА

а) Лингворгам
б) Тест за вербално памћење
в) Семантички тест
г) Граматички тестови

ИСПИТИВАЊЕ СУБГОВОРНИХ ФУНКЦИЈА

а) Разликовање фонема
б) Дискриминација африката
в) Испитивање оралне стереогнозије