Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Предшколско васпитање је основ даљег васпитања и образовања и на њега се наставља основна школа.Игра и рад у систему предшколског васпитања међусобно се допуњују и чине јединствену васпито-образовну целину. Садржаји рада са децом предшколског узраста су, пре свега, у функцији развоја говора и стимулације психомоторног развоја. На овом узрасту важно је задовољити дечју основну интелектуалну и моторну радозналост кроз организовану игру у функцији континуираних рехабилитацијских поступака. Након девет месеци обавезног припремног предшколског програма, школа издаје уверења која су обавезна за упис у први разред.

Опрема и намештај предшколске групе су прилагођени узрасту и потребама деце. Наставна средства и материјали су у функцији подстицања дечјег развоја. Ученици користе све заједничке просторије у оквиру школе: салу за физичко васпитање, мултимедијалну учионицу, спортске терене у дворишту школе. Васпитач свакодневним припремањем наставних средстава, израдом одређених материјала и коришћењем природних средстава обогаћује збирку дидактичких средстава.

1. Програм предшколског образовања и васпитања за децу оштећеног слуха и говора:

1. Развој говора – 5 часова
2. Развијање почетних математичких појмова – 5 часова
3. Физичко васпитање – 5 часова
4. Ликовно васпитање – 3 часа
5. Природа и друштвена средина – 2 часа

2. Посебни програми којима се остварују одређени циљеви и активности ради постизања дечјег развоја, у погледу стимулације говорно језичког развоја:

1. Програм слушно говорних вежби – 2 часа недељно по детету
2. Програм фонетске ритмике – 2 часа недељно за групу
3. Логопедске вежбе - 1 час недељно