Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

SOBA ZA SENZORNU INTEGRACIJU

Škola će uskoro imati sobu za senzornu integraciju koja će biti najsavremenije opremljena i jedna od najboljih u Srbiji. Tretman senzorne integracije sprovodiće najpoznatiji sertifikovani terapeut senzorne integracije Dragana Čvorak, koja je završila obuku za rad u sobi za senzornu integraciju i jedna je od prvih defektologa kod nas koja je položila sve nivoe obuke za tretman senzorne integracije. Njena posvećenost, energija i dugogodišnje iskustvo u primeni tretmana senzorne integracije u radu sa decom, kao i rezultati koje je postizala su garant uspešnog rada i napredovanja dece kojoj je tretman senzorne integracije potreban. Veoma smo zadovoljni što se poznati terapeut senzorne integracije tako visokog ranga, Dragana Čvorak, priključila našem timu i svojim stručnim kompetencijama podigla na viši nivo i obogatila spektar usluga naše škole.

Senzorna integracija

Senzorna integracija predstavlja sposobost svake individue da informacije koje dobija putem čula, a koje se obrađuju u mozgu upotrebi za vršenje svrsishodne, ka cilju usmerene aktivnosti. Svi imamo senzornu integraciju, koja nije savršena ni kod jedne osobe, ali postoje osobe koje imaju poteškoća u obradi i ntegraciji tih informacija. Najčešće problem u obradi postoji kod osoba sa autizmom, ADHD-om, cerebralnom paralizom, ali i kod osoba sa problemima sluha, vida koje se ogledaju kako u percepciji pa samim tim i obradi informacija koja se dobijaju putem čula vida i sluha i dr.

Poremećaj senzorne integracije je senzorno integrativna disfunkcija. Možemo videti osobe sa problemima sluha kako pokrivaju uši jer im smeta neki zvuk koji nama neće smetati ili suprotno da čak uzimaju predmete koje proizvode glasan zvuk da bi stimulisali čulo sluha, da se zagledaju u stimulišuće jako svetlo il isuprotno da izbegavaju jako svetlo pokrivajući oči. Problemi u pokretu se mogu ogledati u previše kretanja i vrtenja u krug( hiperktivna deca recimo) ili da sede mirno ne pomerajući se kada imaju gravitacionu nesigurnost i izbegavaju pokret. Mogu izbegavati ili previše tražiti taktilne stimulacije, predmete mekane ili grube, da im smeta etiketa od odeće i sl. Mogu previše da mirišu ili čak da izbegavaju određene mirise i ukuse, da stavljaju predmete u usta i sl.

Tretman senzorne integracije se sprovodi u senzornoj sobi koja je opremljena raznim spravama i opremom za stimulaciju svih 7 čula koja su bitna u senzorno integrativnom pristupu: čulo sluha, vida, mirisa i ukusa, propriocepcije, dodira i vestibularnog sistema, smeštenog u unutrašnjem uhu. Metod rada je veoma kompleksan i veoma je bitno da tretman sprovodi osoba obučena za rad u senzornoj sobi. Soba je premljena pokretnim i nepokretnim spravama (ljuljaškama, strunjačama, trampolinom, taktilnim materijalima, vizuelnim i auditivnim...).